ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ประเภทของซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ประเภทของซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ประเภทของซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ประเภทของซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนการทำโครงการฮีตปั๊มจะต้องทราบข้อมูลเกี่ยวกับฮีตปั๊มซึ่งมีหลักการทำงานหลายแบบ แบบที่ใช้ง่ายและมากที่สุดคือแบบเชิงกลซึ่งใช้คอมเพรสเซอร์ส่งสารทำความเย็นเช่นเดียวกับเครื่องปรับอากาศ อุณหภูมิสูงสุดที่ทำได้ประมาณ 75 OC. ขึ้นกับชนิดของคอมเพรสเซอร์ ประสิทธิภาพการทำงานขี้นกับอุณหภูมิที่นำความร้อนไปใช้และอุณหภูมิแหล่งความร้อนที่ดึงมาใช้ ทำให้ได้ตวามเย็นเป็นผลพลอยได้โดยไม่จำกัดอุณหภูมิถ้าไม่มีผลกระทบกับการทำงานของเครื่อง ประเภทของฮีตปั๊ม ฮีตปั๊มทำน้ำร้อนจากอากาศ (Air to water heat pump) ใช้อากาศเป็นแหล่งความร้อน เพื่อใช้ทำน้ำร้อน ฮีตปั๊มทำน้ำร้อนจากน้ำ (Water to water heat pump) ใช้น้ำวงจรหนึ่งเป็นแหล่งความร้อน เพื่อใช้ทำน้ำร้อนให้อีกวงจรหนึ่ง ฮีตปั๊มทำอากาศร้อนจากอากาศ (Air to air heat pump) ใช้อากาศวงจรหนึ่งเป็นแหล่งความร้อน เพื่อใช้ทำอากาศร้อนให้อีกวงจรหนึ่ง การใช้ฮีตปั๊ม มี 2 ลักษณะ ฮีตปั๊มทำงานตามภาระความร้อน (ปรับการทำงานของฮีตปั๊มตามภาระ) ฮีตป็มต้องสร้างพิเศษให้สามารถปรับการทำงานได้อัตโนมัติ ข้อดี ได้ความร้อนตามความต้องการ ข้อเสีย ใช้เครื่องใหญ่สำหรับความต้องการสูงสุดจึงลงทุนสูง ค่าความต้องการไฟฟ้าสูง ระบบควบคุมซับซ้อนขึ้น การใช้ฮีตปั๊มสะสมความร้อน (Heat Storage) ข้อดี ใช้เครื่องเล็กทำความร้อนเก็บสำหรับใช้ตลอดวัน ค่าความต้องการไฟฟ้าน้อยกว่าราคาเครื่องต่ำกว่า ระบบควบคุมไม่ซับซ้อน ข้อเสีย ใช้อุปกรณ์เก็บความร้อน (ถังเก็บน้ำร้อน) ขนาดใหญ่ มีความร้อนสูญเสียมากขึ้น(จากถังเก็บความร้อน)

กระบวนการทำงานทั้งหมดซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

การทำความเข้าใจกระบวนการทำงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความร้อน ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม ต้องเข้าใจกระบวนการทำงานที่เกี่ยวกับ ความร้อนที่ใช้ในแต่ละกระบวนการใช้อะไรเป็นตัวกลาง อุณหภูมิเท่าไร ช่วงเวลาที่ใช้ และอื่นๆ แหล่งความร้อนหรืองานที่ต้องระบายความร้อน ตัวกลาง อุณหภูมิ ช่วงเวลาที่ใช้ และอื่นๆ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการใช้ฮีตปั๊มเพื่อทำความร้อนให้กระบวนการที่ใช้อยู่และในขณะเดียวถ้าสามารถใช้ด้านความเย็นของฮีตปั๊มได้ด้วยก็จะเป็นผลดีกับโครงการมากที่สุด ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ระบบปรับอากาศใช้เป็นแหล่งความร้อนและต้องการใช้ความร้อนได้ รวบรวมข้อมูลซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เมื่อเข้าใจการทำงานชองกระบวนการต่างๆ แล้ว จะต้องรวบรวมข้อมูลขั้นต้น ซึ่งอาจได้จากการสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกหรือการประเมินของผู้ปฏิบัติงาน บัญชีจัดซื้อ และอื่นๆ ข้อมูลการใช้ความร้อนได้แก่ ตัวกลาง อุณหภูมิ ช่วงเวลาที่ใช้ ปริมาณที่ใช้ และอื่นๆ ข้อมูลแหล่งความร้อนหรือระบายความร้อนได้แก่ ตัวกลาง อุณหภูมิ ช่วงเวลาที่ใช้ ปริมาณที่ใช้ และอื่นๆ วางแนวทางการใช้ฮีตปั๊มที่ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump แนวทางการใช้ฮีตปั๊มในแต่ละโครงการมีได้หลายวิธี นอกจากจะใช้ทดแทนความร้อนโดยตรงแล้ว เมื่อโครงการใช้อุณหภูมิสูงกว่าขอบเขตความสามารถของฮีตปั๊ม (75oc) สามารถใช้ฮีตปั๊มเพื่ออุ่น(preheat)ซึ่งเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงหลักลง การใช้ด้านความเย็นก็เช่นเดียวกัน

การใช้ฮีตปั๊มให้ความร้อนเมื่อใช้ร่วมกันกับระบบอื่นๆ

การใช้ฮีตปั๊มให้ความร้อนเมื่อใช้ร่วมกันกับระบบอื่นๆ จำหน่ายปั๊มน้ำ จะต้องให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะการทำงานของระบบหนึ่งอาจรบกวนการทำงานของอีกระบบหนึ่งได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ระบบจะต้องมีความมั่นคง สามารถปรับการทำงานได้ตามต้องการหรือเป็นระบบสะสมความร้อน สามารถใช้ระบบความร้อนเดิมได้ถ้าฮีตปั๊มมีปัญหา และอาจต้องระบายความร้อนหรือความเย็นทิ้งเมื่อความต้องการของโครงการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์แนวทางที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump คำนวณระยะเวลาคืนทุนจากข้อมูลขั้นต้นของแนวทางการใช้ฮีตปั๊มทุกๆ ความเป็นไปได้ แนวทางที่นำมาวิเคราะห์จะต้องไม่มีผลกระทบต่อการใช้ เพื่อให้ระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุด โครงการฮีตปั๊มใช้ความร้อนและความเย็นได้พร้อมกันและมีความต่อเนื่อง ออกแบบให้ฮีตปั๊มมีขนาดเล็กที่สุดเพื่อให้เงินลงทุนน้อยที่สุด ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ขั้นต้นมีดังนี้ ราคาโครงการฮีตปั๊มสำหรับการประเมินโครงการใช้ 25,000 บาท/กิโลวัตต์ความร้อน อายุของฮีตปั๊ม 15 ปี ควรเตรียมการติดตั้งให้สามารถติดตั้งฮีตปั๊มเพิ่มสำหรับ redundant หรือ stand-by ภายหลังต้องการวงจรแลกเปลี่ยนความร้อนหรือไม่ อุณหภูมิเท่าใด เพื่อความทนทานของฮีตปั๊ม กำหนดอุณหภูมิคอยล์เย็น กำหนดอุณหภูมิคอยล์ร้อน ใช้โปรแกรม CoolPack ประเมินค่า COP วางแผนการทำงาน ระยะเวลา เงินทุน และอื่นๆ หลังจากที่เลือกโครงการที่ดีที่สุดแล้ว จึงวางแผนการทำงานซึงหมายถึงระยะเวลาการทำงานไม่ให้กระทบการทำงานหรือกระทบการทำงานให้น้อยที่สุด เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไร จะใช้เงินลงทุนจากที่ใด เพื่อการขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร จัดหาผู้รับเหมาเพื่อตรวจวัด ติดตั้งและทดสอบการทำงาน

ตรวจวัดค่าการใช้พลังงานก่อนทำซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump

ก่อนการซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump จำหน่าย บูสเตอร์ปั๊ม ติดตั้งจะต้องตรวจวัดการใช้พลังงานที่คาดว่าจะทำโครงการเพื่อใช้ยืนยันข้อมูลขั้นต้นที่ใช้วิเคราะห์โครงการและเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการทำโครงการว่าถูกต้องตามการวิเคราะห์หรือไม่ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump ติดตั้งและทดสอบการทำงาน ควบคุม ประสานงานเพื่อให้การติดตั้งมีคุณภาพ ควบคุมการทำงานได้สะดวก บำรุงรักษาง่าย เสร็จสิ้นตามระยะเวลา โดยที่งบประมาณอยู่ในการควบคุม อุปกรณ์ต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบการทำงานได้ตามข้อกำหนดของเครื่อง การทดสอบทั่วไปคือการตรวจวัดการทำงานของฮีตปั๊มว่าทำความร้อนได้ตามความต้องการหรือไม่ ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดปัญหาหรือไม่ ซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pump เป็นการตรวจวัดการทำงานตามสภาพการใช้งานจริง เพื่อครวจการประหยัดพลังงานว่าเป็นไปตามการวิเคราะห์หรือไม่ การวัดความร้อนจากฮีตปั๊มใช้วิธีการวัดตามชนิดตัวกลาง ทั้งอากาศและน้ำ ซึ่งการวัดด้านน้ำให้ความสะดวกและแม่นยำกว่า กรณีที่ต้องการความเชื่อมั่นตามเงื่อนไข เพื่อรับรองผลทดสอบการขอทุนและอื่นๆ ควรใช้ Third party ทำการทดสอบ การทำงานของฮีตปั๊มมีหลักเกณฑ์ตายตัวซึ่งมีข้อดีคือให้ความร้อนมากกว่าไฟฟ้าที่ใช้ และให้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ จึงต้องศึกษาความเป็นไปได้ที่จะใช้ในกระบวนการต่างๆ ทั้งด้านความร้อนและความเย็น ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการใช้ ระยะเวลาคุ้มทุนน้อยกว่า3ปีนั้นดีมากสาหรับการทำโครงการเพราะอายุของฮีตปั๊มมากกว่า15จึงเป็นระยะเวลาที่ได้กำไรอีกนาน อย่างไรก็ดีการลงทุนนั้นมีตัวประกอบอื่นๆ ที่ไม่สามารถจะคาดได้ถึงเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างน้อยการศึกษาทางด้านวิชาการก็ช่วยลดความเสี่ยงไปได้ส่วนหนึ่ง