ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม

ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน  ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน ถูกนำมาใช้มากมายทั้งในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรมการผลิต ใช้ในอาคารสำนักงาน หรือในโรงงานต่างๆ เพื่อทำความร้อนภายในอาคาร ทำน้ำร้อนในระบบปะปา เป็นต้น ที่ผ่านมาการทำความร้อนมักจะใช้พลังงานจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นส่วนใหญ่ แต่ปัจจุบันด้วยความต้องการที่จะประหยัดพลังงานให้มากขึ้น และความคุมการปล่อย CO2 เพื่อป้องกันสภาวะโลกร้อน จึ่งมีการพัฒนาเครื่องทำความร้อนชนิดใหม่ คือ Heat Pump เป็นทางเลือกในการให้พลังงานความร้อนอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง Heat Pump ยังสามารถนำเอาพลังงานความร้อนของระบบทำความเย็น หมุนเวียนกลับมาใช้ได้ใหม่ แทนที่จะปล่อยทิ้งเสียเปล่าอีกด้วย ฮีทปั๊ม Heat Pump หรือ เครื่องปั้มความร้อน หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ ปั๊มความร้อน เป็นเครื่องสำหรับผลิตความร้อน เช่น น้ำร้อน หรือ อากาศร้อน ส่วนมากฮีทปี๊ม จะใช้ผลิตน้ำร้อน นิยมใช้ในโรงแรม โรงพยาบาล และ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีช่วงอุณหภูมิ ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส Heat Pump จะผลิตความเย็นออกมาด้วยเป็นผลพลอยได้ ซึ่งลมเย็นนี้สามารถน้ำไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ปั๊มความร้อน หลักการทำงาน หลักการทำงานของ Heat Pump จะเหมือนกับระบบทําความเย็น แต่จะต่างตรงที่ระบบทำความเย็น Evaporator จะดูดรับปริมาณความร้อนเข้ามาที่สารทำความเย็น เพื่อได้ความเย็นไปใช้งาน แต่ Heat Pump จะถ่ายเทพลังงานความร้อนของสารทำความเย็นที่ผ่าน Compressor ส่งไปยัง น้ำ หรือ อากาศ เพื่อให้อุณหภูมิสูงขึ้น เพื่อน้ำไปใช้งานในส่วนต่างๆ ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ผลิตสินค้าเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเย็น

อุปกรณ์หลักที่สำคัญของ เครื่องปั้มความร้อน Heat Pump คอมเพรสเซอร์ Compressor ทำหน้าที่ดูดสารทำควมเย็นที่เป็นแก๊สความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำจากอีวาพอเรเตอร์ Evaporator แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ Condenser ทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็น ไปสู่แหละความร้อน วาล์วลดแรงดัน Expansion Valve ทำหน้าที่ลดแรงดันของสารทำความเย็น อีวาพอเรเตอร์ Evaporator หรืออาจเรียกว่าคอล์ยเย็น ทำหน้าที่ระบายความเย็นสารทำความเย็น คอมเพรสเซอร์หรือเครื่องอัดไอ เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญอันหนึ่งของระบบทำความเย็น ทำหน้าที่ในการดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะแก๊ส คอมเพรสเซอร์จะดูดสารทำความเย็นที่เป็น Superheat แก๊สความดันต่ำ และอุณหภูมิต่ำจากอีวาพอเรเตอร์ผ่านเข้ามาทางท่อซักชั่น เข้ายังทางดูดของคอมเพรสเซอร์ แล้วอัดแก๊สนี้ให้มีความดันสูงขึ้นและมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย ส่งเข้ายังคอนเดนเซอร์ โดยผ่านเข้าทางท่อดิสชาร์จเพื่อไปกลั่นตัวเป็นของเหลวใน คอนเดนเซอร์ด้วยการระบายความร้อนออกจากสารทำความเย็นอีกทีหนึ่ง จะเห็นได้ว่าในวงจรเครื่องทำความเย็น คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่แบ่งความดันในระบบระหว่างด้านความดันสูงและความดันต่ำ สารทำความเย็นที่ถูกดูดเข้ามาในคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดันต่ำและสารทำความเย็นที่อัดส่งจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นแก๊สที่มีความดันสูง คอมเพรสเซอร์ที่ใช้กันอยู่ในระบบทำความเย็น มีแตกต่างกันอยู่หลายชนิดคือ แบบลูกสูบ Reciprocating Type แบบโรตารี Rotary Type แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Centrifugal Type แบบสกรู Screw Type แบบสโครล์หรือแบบก้นหอย Scroll Type แบบไดอะแฟรม Diaphragm Type แบบสวอชเพลต Swash Plate Type ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสูบ Reciprocating Type

หน้าที่และการทำงานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคือจะดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สโดยดูดสารทำความเย็นในสถานะแก๊สที่มีความดันต่ำและอุณหภูมิต่ำจากอีวาพอเรเตอร์ เข้ามาอัดตัวให้เป็นแก๊สที่มีความดันสูงและอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วส่งไปยังคอนเดนเซอร์ ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump หลักการทํางานของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีดังนี้คือ ในแต่ละกระบอกสูบจะประกอบด้วย ชุดของลิ้นทางดูดและลิ้นทางอัดซึ่งติดอยู่กับวาล์วเพรต Valve plate ขณะที่ลูกสูบหนึ่งเคลื่อนที่ลงในจังหวะดูดลูกสูบหนึ่งจะเคลื่อนที่ขึ้นในจังหวะอัด คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสูบ Reciprocating Type คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะแก๊ส โดยอาศัยการกวาดตัวตามแกนโรเตอร์ Rotor เนื่องจากคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่นี้มีขีดจำกัดในการทำงาน คือจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง กินไฟน้อย กับระบบเครื่องทำความเย็นขนาดเล็กไม่เกิน 1-2 ตัน แต่ถ้าระบบขนาด ใหญ่เกินกว่านี้แล้ว คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่จะใช้งานไม่สู้ดีนัก คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่นี้จบพบมากในแอร์บ้าน ที่ใช้ฟินคอยล์ในการระบายความร้อน ขนาดมักไม่เกิน 36,000 BTU คอมเพรสเซอร์ แบบโรตารี Rotary Type คอมเพรสเซอร์ แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Centrifugal Type ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump คอมเพรสเซอร์แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์นี้ใช้ได้ดีกับระบบเครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ๆ โดยทั่วไปพบใช้ตั้งแต่ 50 ตันขึ้นไป คอมเพรสเซอร์แบบนี้มีโครงสร้างเป็นใบพัด ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump ดูดและอัดสารทำความเย็น

ซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump มีการดูดและอัดสารทำความเย็นในสถานะที่เป็นแก๊สให้มีความดันสูงขึ้นโดยไม่ต้องใช้กระบอกสูบ ลูกสูบและวาล์วทางดูด – ทางอัดเลย แต่สารทำความเย็นในสถานะแก๊สซึ่งมีความดันต่ำจะถูกดูดเข้ามาใกล้กับแกนกลางของคอมเพรสเซอร์ และถูกเหวี่ยงตัวด้วยตัวใบพัดทำให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Centrifugal force สารทำความเย็นจึงเกิดการอัดตัวโดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางของสารทำความเย็นนี้ ความแตกต่างแรงดันของสารทำความเย็นที่ถูกดูดเข้ามาและถูกอัดส่งออกไปจะไม่มากนัก ดังนั้นเพื่อให้ได้แรงดันที่สูงขึ้นจึงต่อแก๊สที่ถูกเหวี่ยงอัดตัวและเข้าไปเหวี่ยงอัดตัวในช่วงต่อไป คอมเพรสเซอร์แบบสกรูดูดอัดสารทำความเย็นในสถานะแก๊สโดยใช้สกรู 2 ตัวซึ่งขบกัน ช่องว่างระหว่างสกรูทั้งสองห่างกันน้อยมาก ขณะที่สกรูถูกหมุนจะดูดสารทำความเย็นเข้าและอัดออกทางด้านปลายของสกรู แล้วส่งออกทางด้านอัดของคอมเพรสเซอร์ คอมเพรสเซอร์แบบสโครล์หรือแบบก้นหอย เป็นคอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กถึงกลาง 1 – 50 Ton เป็นการเอาข้อดีของคอมเพรสเซอร์แบบลูกสอบและแบบโรตารี่มารวมกันทำให้มีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น ลักษณะของคอมเพรสเซอร์ จะเป็นแผ่นวงกลมสองวงมีครีบหมุนแบบก้นหอยสองแผ่นประกบคู่กัน แผ่นก้นหอยตัวบนจะถูกยึดติดกับที่ ตัวล่างจะถูกเหวี่ยงเป็นวงโคจรโดยเพลาของมอเตอร์ ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pump พลังงานความร้อน

iam Green EngineerSiam Engineerซ่อม ขายและติดตั้ง Heat Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง Hybrid Heat-Pumpซ่อม ขายและติดตั้ง heatpumpซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้มซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม หาดใหญ่ซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง ฮีตปั้ม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงานซ่อม ขายและติดตั้ง Solar Hybridซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ทซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท หาดใหญ่, ซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท กทมซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท สมุยซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับโรงแรม ภูเก็ตซ่อม ขายและติดตั้ง โซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับรีสอร์ท ภูเก็ตบริการรื้อและติดตั้ง ระบบน้ำร้อน น้ำเย็นบริการรื้อและติดตั้ง ท่อชิลเลอร์บริการรื้อและติดตั้ง ท่อดับเพลิงจำหน่าย บูสเตอร์ปั๊มจำหน่ายปั๊มน้ำ, จำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊มจำหน่ายโซล่าไฮบริดฮีตปั๊ม สำหรับสระว่ายน้ำ